การ Clear DNS Cache

Windows® 10
1. พิมพ์  cmd ในช่องค้นหา
2. กดเมาส์ขวาที่ “Command Prompt” แล้วเลือก Run as Administrator
3. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
ipconfig /flushdns

Windows® 8,Windows® 7
1. กด Win+X เพื่อเปิด WinX Menu
2. กดเมาส์ขวาที่ “Command Prompt” แล้วเลือก Run as Administrator
3. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
ipconfig /flushdns

 

MacOS® 10.10.4 and above
1. ไปที่ Application > Utilities > Terminal
2. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
sudo killall -HUP mDNSResponder

MacOS 10.10.1, 10.10.2, and 10.10.3
1. ไปที่ Application > Utilities > Terminal
2. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
sudo discoveryutil mdnsflushcache

MacOS 10.7, 10.8, and 10.9
1. ไปที่ Application > Utilities > Terminal
2. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
sudo killall -HUP mDNSResponder

MacOS 10.5, 10.6
1. ไปที่ Application > Utilities > Terminal
2. พิมพ์ command ตามนี้ แล้วกด Enter
sudo dscacheutil -flushcache