ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม(Domain Name)
สิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมนจะชื่ออยู่ในส่วนของ “เจ้าของชื่อโดเมน” (Registrant) ซึ่งทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนของท่านในการจดขึ้นทะเบียนชื่อโดเมน โดยท่าน(ผู้รับบริการ)เป็นผู้กำหนดไว้ก่อนที่จะทำการจดโดเมน หรือเมื่อมีการสมัครใช้บริการ และทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด มอบสิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ “ผู้ดูแลชื่อโดเมน” (Administrative Contact)

ผู้ดูแลชื่อโดเมน” (Administrative Contact) มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลของโดเมน โดยทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด จะให้ password ของ “ผู้ดูแลชื่อโดเมน” (Administrative Contact) แก่ท่าน ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ สามารถทำได้หลังทำการจดโดเมนหรือย้ายโดเมนมาอยู่ในความดูแลของบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อเกินระยะเวลา 60 วันแล้วเท่านั้น  (ตามข้อกำหนดของ ICANN)

ชื่อของโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ตามระยะเวลาที่จดทะเบียน ท่านสามารถย้ายโดเมนมาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด ยังถือเป็นทรัพย์สินและสิทธิของท่าน ห้ามนำชื่อโดเมนเนมนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้อง ขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิด

การต่ออายุโดเมนเนม ท่านจะได้รับการแจ้งภายใน 30 -60 วันก่อนวันหมดอายุ  หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้ง บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด ทำการต่ออายุโดเมนล่วงหน้า 7 วันก่อนหมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทางบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

ข้อตกลงในการใช้บริการเว็บโฮ้สติ้ง(Web Hosting)
บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตแก่ผู้สมัครเพื่อทำการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ ไฟล์อื่นๆ ที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือ ใช้เป็นเว็บในการปล่อยไฟล์สำหรับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย  หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือมีการใช้ทรัพยากรของเซอร์เวอร์ เกินขอบเขตจดทำให้เซอร์มีประสพปัญหาในการให้บริการใดๆ ไม่ว่าในด้าน CPU RAM Harddisk เป็นต้น ไม่อนุญาตให้มีการใช้เซอร์เวอร์ในการส่งสแปมเมล์ (spammail) หากมีการตรวจพบจำทำการยกเลิกการให้บริการทันที

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด ไม่อาจรับประกันการเข้าถึงบริการต่างๆ อันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ได้เป็นเหตุมาจากอุปกรณ์ของทางบริษัทเองในช่วงเวลาใดๆ เช่นสัญญาณอินเตอร์ขัดข้อง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น