ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ
บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด มืการจัดเก็บข้อมูลการสมัครใช้บริการต่างๆ กับทางบริษัทบริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด ด้านต่างๆดังนี้

  1. ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครรับบริการเชื่อชื่อ นามสกุล บริษัท อีเมล์ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ LineId ไอพี ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ เป็นต้น
  2. ข้อมูลทางด้านการเงินของท่านจะไม่ได้ถูกเก็บไว้ในระบบของเราแต่จะเป็นการส่งต่อให้ระบบจัดการด้านการรับชำระเงินเมื่อท่านทำการชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
  3. เมื่อท่านใช้บริการผ่าน Web Application ของเรา ทางบริษัทอาจมีการบันทึก Cookies หรือ ระบบ Tracking Technologies เพื่อให้ท่านได้รับประสพการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เช่นความต่อเนื่องในการเข้าสู่ระบบ
  4. เรามีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านโดยทั่วไปเช่นพื้นที่การใช้งาน ปริมาณการรับส่งข้อมูล เพื่อใช้การการปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีอยู่เสมอ
  5. เมื่อท่านมีการเชื่อมโยงระบบของท่านเข้าสู่ระบบของบุคคุลที่สาม ทางบริษัทฯ อาจมีการบันทึก Token ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง
  6. บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด จะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเช่นใช้ในการติดต่อ ประสานงานในการใช้บริการต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางบริษัทฯ
  7. บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลของท่านไปขายหรือเผยแพร่แก่บุคลลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น