Step 2
ตัวเลือก
Step 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
Step 5
Checkout

กรุณาเลือกรายการ:
Basic Plan - เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป เน้นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเว็บ อีเมล์ Server ต่างประเทศ

Advance Plan - เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป เน้นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเว็บ อีเมล์ ต่างประเทศ

Secure Transaction ระบบได้ทำการบันทึกเลขที่ IP ของท่านเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน (54.162.239.233) บันทึกสำเร็จ

Powered by WHMCompleteSolution